THE VALLEY2018-12-18T20:02:47+00:00

The Valley – kaunis puistometsäinen asuinalue

Rauhallista asumista runsaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksien äärellä

 • Alueella on valmiiksi rakennetut tiet ja kadut, katuvalaistus sekä ja sähkö- ja tietoliikenneverkosto. Jokaiselle tontille on rakennettu vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymät.

 • Yhteensä viisi loma-asuntojen korttelialuetta (RA-1 ja RA-2). Korttelialueet on jaettu tontteihin (määräaloihin). Ne myydään ohjeellisen tonttijaon mukaisina määräaloina. Lohkominen suoritetaan tonttijaon (määräalajaon) mukaisesti.

 • Korttelialueista neljän käyttötarkoitus on RA-1, mikä tarkoittaa että

  • Niille saa rakentaa erillisiä tai kytkettyjä loma-asuntoja sekä matkailukäyttöä palvelevia rakennuksia, saunarakennuksia ja talousrakennuksia.

  • Niille saa rakentaa yhteensä enintään 15 loma-asuntoa. Alueelle on muodostettu 13 tonttia, joille saa rakentaa yhden loma-asunnon ja yksi tontti, jolle saa rakentaa kaksi asuntoa.

  • Tonttikohtainen rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0.15 mukaisesti, eli rakennusoikeus on 15 % tontin pinta-alasta. Tontin kokonaisrakennusoikeudesta loma-asunnon osuus saa olla enintään 200 k-m2. Loma-asunnon lisäksi tontilla saa kokonaisrakennusoikeuden puitteissa olla sauna ja talousrakennuksia.

  • Yksiasuntoisten tonttien koko vaihtellee välillä 1051 – 2447 m2 ja rakennusoikeus vastaavasti välillä 158 – 276 k-m2. Kahden asunnon tontin koko on 2376 m2 ja rakennusoikeus 356 k-m2.

 • Korttelialueista yhden käyttötarkoitus on RA-2, mikä tarkoittaa että

  • Alueelle saa rakentaa erillisiä tai kytkettyjä loma-asuntoja, matkailukäyttöä palvelevia rakennuksia sekä kaava-alueen käytön kannalta tarpeellisia liike- ja toimistotiloja. Liike- ja toimistotilojen osuus saa olla enintään 20 % korttelialueen enimmäisrakennusoikeudesta.

  • Rakentamistehokkuus on e =0.20, eli rakennusoikeus on 20 % tontin pinta-alasta.

  • Alue on jaettu kuuteen tonttiin. Asuntojen lukumäärää tai asuntojen kokoa ei ole asemakaavassa määrätty. Käytännössä tonteille rakennettaneen pääosin vain yksi asunto, mutta kaava mahdollistaa myös esim. paritalotyyppiset ratkaisut. Lisäksi tontin kokonaisrakennusoikeuden puitteissa voi rakentaa matkailukäyttöön tarvittavia tiloja sekä liike- ja toimistotiloja.

  • Alueen tonttien koko vaihtelee välillä 1333 – 2137 m2 ja rakennusoikeus vastaavasti välillä 267 – 427 k-m2.

 • Tontinomistajien yhteiseen käyttöön jää noin 15 hehtaarin suuruiset viher-, metsä- ja virkistysalueet, joiden omistusta ja hallinnointia varten on perustettu Kiinteistö Oy Åminne Hill -niminen yhtiö. Tonttikaupan yhteydessä kukin tontinostaja ostaa osuuden tästä yhtiöstä. Lisätietoa yhteisalueista kohdasta Yhteisalueet.

Yksityiskohtaiset tiedot tonteista sekä niiden sijainnista, rakennusoikeuksista ja rakennusten määristä
The Valleyn tontit


Lisätietoa kaavamääräyksistä

Skogsmark_asemakaava_alue_kaavamaaraykset